Thông tin các dịch vụ

Công tác giám sát vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật Tòa nhà EVN

Công tác giám sát các dịch vụ thuê ngoài

Triển khai công tác cho thuê mặt bằng, văn phòng, nghiên cứu thị trường, phục vụ công tác khai thác kinh doanh Tòa nhà EVN

Quản lý chăm sóc khách hàng trong và ngoài EVN làm việc trong Tòa nhà EVN