Chức năng nhiệm vụ

Chức năng Nhiệm vụ
- Thay mặt EVN quản lý các dự án viễn thông và công nghệ thông tin, các dự án xây dựng dân dụng và các dự án khác khi được EVN giao theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định của EVN;

- Tư vấn quản lý dự án, tư vấn thẩm tra dự toán và tổng dự toán, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình viễn thông-công nghệ thông tin, tự động hoá và điều khiển, các công trình đầu tư xây dựng dân dụng. Trường hợp đặc biệt, EVN sẽ quyết định cho EVNCTI được thực hiện chức năng giám sát thi công xây dựng công trình.
- Chuẩn bị đầu tư và thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất các dự án khi được EVN giao nhiệm vụ.
- Tùy từng thời điểm và tình hình hoạt động, EVN có thể bổ sung cho EVNCTI các chức năng nhiệm vụ khác mà pháp luật không cấm và phù hợp với các ngành nghề kinh doanh của EVN.